Báo cáo bổ sung thông tin

Điều kiện nộp thuế nhà thầu theo 3 phương pháp với Nhà thầu nước ngoài