bản kê chứng từ nộp thuế

Điều kiện nộp thuế nhà thầu theo 3 phương pháp với Nhà thầu nước ngoài