ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chinh-sach-thue-nha-thau-nuoc-ngoai
gia-han-thoi-han-nop-thue-tndn-va-thue-gtgt-do-anh-huong-boi-covid-19
CONG-VAN-73658-CT-TTHT-VE-VIEC-KHONG-TINH-TIEN-CHAM-NOP
doi-tuong-ap-dung-de-gia-han-thoi-gian-nop-thue-va-tien-thu-dat