Phương pháp tính thuế GTGT

Điều chỉnh tờ khai thuế, chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Thuế gia trị gia tăng
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-6
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-3
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-5
Hoàn thuế GTGT
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-3
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-6
hoàn thuế TNDN
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-3