Xử lý mất hóa đơn

Mất hóa đơn liên 2
Phát hành hóa đơn
kê khai Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn