xác định bên liên kết trong quan hệ cho vay và bảo lãnh vốn

sửa đổi