ủy nhiệm thu

Hoàn trả khoản thu hạch toán nhầm cho ngân hàng ủy nhiệm thu