trường hợp phải nộp Tiền chậm nộp

không tính tiền chậm nộp