Trường hợp người nộp thuế thuộc diện miễn tiền chậm nộp

GIAI-PHAP-DON-DOC-THU-HOI-NO-DONG-THUE