trường hợp không cần tờ khai hải quan

HUONG-DAN-KHAI-SUA-BO-SUNG-THONG-TIN-MANIFEST
THUE-GTGT-DOI-VOI-DICH-VU-QUAN-TRI-HE-THONG-CNTT