trị giá tài nguyên khoáng sản

Thuế suất thuế GTGT với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản