trả tiền thuế đất

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước