Tờ khai thuế GTGT

Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-Huong-dan-Luat-quan-ly-thue