to-khai-quyet-toán-phi-le-phi

Xác định mức thu lệ phí môn bài với các hộ, cá nhân kinh doanh