tổ chức có hoạt động bán thẻ/voucher cho các khách hàng là

Huong-dan-thue-TNDN-ve-chuyen-nhuong-von-cho-nuoc-ngoai