Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan là

Quy-dinh-ve-hoan-thue-GTGT-khi-chuyen-muc-tieu-du-an