tính thuế TNGN khi chi trả khoản hoa hồng trên doanh số cá nhân

KHAU-TRU-THUE-TNCN-SAU-KHI-CHAM-DUT-HOP-DONG-LAO-DONG