% tính thuế TNDN trên doanh thu

CHINH-SACH-THUE-NHA-THAU-CONG-VAN-23242-CT-TTHT