tính giá thuế

đối tượng không chịu thuế gtgt với hoạt động