Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

QUY-DINH-VIET-TAT-DIA-CHI-DN-THEO-CONG-VAN-82634-CT-TTHT
Thoi-diem-lap-hoa-don-ban-san-pham-PP