tiền thuê sử dụng đất

Quy định về tiền thuê sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương