tiền thuê đất của dự án đầu tư

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
Chính sách thuế Giá trị gia tăng