Tiền thù lao nhận được của các cá nhân tham gia chương trình đề án KH

thue-tncn-doi-voi-tham-gia-chuong-trinh-de-an-kh