tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài

Ap-dung-hiep-dinh-tranh-danh-thue-2-lan-giua-Viet-Nam-Hong-Kong