tiền hàng nhập khẩu

Quy định về chứng từ thanh toán tiền hàng nhập khẩu