Thuế TNDN cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

KHAU-TRU-THUE-TNCN-SAU-KHI-CHAM-DUT-HOP-DONG-LAO-DONG