thuế suất thuế giá trị giá tăng 5% đối với thiết bị y tế chuyên dùng do công ty nhập khẩu

quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh