thuế suất thế nhập khẩu

Thông tư sửa đổi mức thuế suất thế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi