thuế GTGT với hàng khuyến mại

thuế GTGT với hàng khuyến mại