thuế gtgt phải nộp là gì

Thuế GTGT doi voi thiet bi y te