thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản

CHINH-SACH-THUE-GTGT-DOI-VOI-MAT-HANG-NONG-SAN