Thuế GTGT của hàng hóa khuyến mại

Thuế GTGT của hàng hóa khuyến mại