thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả

Thue-XK-doi-voi-hoat-dong-tai-che