thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue