Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Thue GTGT doi voi hoat dong ban hang giua cac doanh nghiep che xuat kiemtoancalico