Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp