Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

lap-hoa-don-khi-to-chuc-khong-phai-la-doanh-nghiep-ho-va-ca-nhan-khong-kinh-doanh-cung-cap-dich-vu