Thông tư 135/2015/TT-BTC

Quy định về thuế đối với các tổ chức, các nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của luật dầu khí