Thời gian hoàn thuế GTGT

thue-gtgt-hoan-thue-gtgt-10
Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Hoàn nộp thừa