Thời gian gia hạn nộp tiền thuê đất

Huong-dan-thu-va-su-dung-hoc-phi-cac-khoan-thu-khac-nam-hoc-2020-2021-cua-cac-co-so-giao-duc-va-dao-tao-Ho-Chi-Minh