Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là gì?

Quy-dinh-thue-GTGT-va-thue-TNDN-den-hoat-dong-chuyen-nhuong-von