thời điểm thông báo phát hành hóa đơn

hóa đơn chứng tử bán hàng