thời điểm lập hóa đơn GTGT

Quy định về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào liên quan đến chứng từ nhập khẩu