thời điểm lập hóa đơn đối với công trình xây dựng

Phát hành hóa đơn