thời điểm lập hóa đơn điện tử

Quy-dinh-su-dung-HDDT-khi-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu
huong-dan-thay-doi-thong-tin-tren-hoa-don