thiệt hại vật chất là gì?

Gia-han-nop-thue-mien-tien-cham-nop