thay đổi vốn điều lệ

Quy định về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ