thanh toán hàng hóa xuất khẩu

HOAN-THUE-GTGT-TRONG-DAU-TU-NUOC-NGOAI