tạm trữ thóc gạo

Mức chi phí nhập, xuất tại cửa kho