tạm dừng thu phí

To-chuc-thu-phi-ho-tro-phong-chong-Covid-19